Prevádzkový poriadok – Pezinská pálenica, s.r.o.

Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len ,,pálenica“) vydáva tento prevádzkový poriadok
v súlade so zákonom č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov,
Vyhláškou MP SR č. 653/2002 Z.z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia,
zákonom č.530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov a Vyhláškou MF SR č. 537/2011 Z.z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na usporiadanie technologických zariadení
na výrobu, spracovanie, skladovanie a prepravu liehu.

 1. V pálenici možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého, z lesných plodov. Prevádzkovateľ pálenice poskytuje službu pálenia destilátov len z kvasov dovezených pestovateľmi, nie zo zdrojov pálenice.
 2. Výrobné obdobie v pálenici je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka. Začatie výroby destilátu v pálenici určuje prevádzkovateľ v každom ročnom období.
 3. Na základe zákona o spotrebnej dani z liehu a súvisiacich predpisov si pestovateľ môže dať vyrobiť vlastný destilát z vlastných surovín v množstve 43 litrov absolútneho alkoholu (l.a.) za polovičnú sadzbu dane za jedno výrobné obdobie. Pri výrobe destilátu nad uvedený limit platí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane.
 4. Prevádzkovateľ pálenice prijíma kvas na ďalšie spracovanie len na základe predloženého občianskeho preukazu a písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu a vedie evidenciu žiadostí pestovateľov. Evidencia obsahuje meno a priezvisko, dátum, množstvo a druh kvasu. Vzor žiadosti poskytne pestovateľovi prevádzkovateľ. Množstvo skutočne dovezeného kvasu musí zodpovedať množstvu uvedenému v žiadosti.
 5. (1)Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných nádobách alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v nádobách z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely, alebo ktoré vôňou alebo chuťou vykazujú znaky cudzích nežiaducich a zdraviu škodlivých prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu, alebo znehodnotiť technologické zariadenie pálenice.
  (2)Za kvalitu kvasu zodpovedá pestovateľ. Kvas nesmie obsahovať žiadne cudzie prímesy alebo predmety (drevo, plasty, kamene a pod.), ktoré by mohli poškodiť technologické zariadenie. V prípade jeho poškodenia, za škody spôsobené kvasom pestovateľa, v plnej výške zodpovedá (uhradí) pestovateľ.
  (3)Pri preberaní kvasu, prevádzkovateľ kontroluje najmä jeho množstvo, vôňu, chuť, ako aj druh obalov, alebo či kvas nie je znehodnotený tak, že nie je vhodný na výrobu destilátu. Nevhodný kvas má prevádzkovateľ právo odmietnuť prijať. Ak pestovateľ trvá na spracovaní kvasu, výdatnosť ktorého bude podľa názoru prevádzkovateľa minimálna alebo nulová, alebo ak sa táto skutočnosť prejaví v priebehu spracovania v destilačnom kotly, bude pestovateľ povinný zaplatiť cenu služby za nevydarenú várku podľa platného cenníka.
  (4) Prevádzkovateľ pálenice zaručuje nespájanie kvasov rôznych pestovateľov, pokial pestovateľ prinesie minimálny objem 100l.
 6. Ak si žiadateľ dal v príslušnom výrobnom období vyrobiť ovocný destilát v našej pálenici oznámi túto skutočnosť zodpovednému pracovníkovi, v prípade že si dal vyrobiť destilát v inej pálenici ovocia priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti s uvedením údajov podľa § 4 ods. 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. množstvo vyrobeného alkoholu ( l a ) a sídlo liehovaru s potvrdením príslušného liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.
 7. (1)V priestoroch pálenice sa môžu zdržiavať iba osoby, pre ktorých sa pálenie vykonáva. Tieto osoby sú povinné rešpektovať pokyny zodpovedného pracovníka – prevádzkovateľa a Prevádzkový poriadok. Pestovateľ sa zdržiava v priestore vyhradenom pre zákazníkov t.j. v čakárni, odkiaľ má možnosť sledovať proces výroby. Prevádzkovateľ nezodpovedá za cennosti pestovateľa.
  (2)Pestovateľ nemá oprávnenie vstupovať do priestoru výrobného zariadenia svojvolne. Ak im to prevádzkovateľ dovolí, nesmie sa dotýkať častí zariadenia z dôvodu možného úrazu. Prevádzkovateľ nezodpovedá ža žiaden úraz pestovateĺa v priestoroch pálenice. Ďalej je prísny zákaz dotýkania sa colných uzáverov a meradiel.
  (3)V priestoroch pálenice je prísny zákaz fajčiť.
 8. (1)Pestovateľ je povinný dostaviť sa na pálenie v dohodnutom termíne tak, aby v stanovený čas bol jeho kvas pripravený na pálenie v zásobníku (prípravná kaďa). Ak pestovateľ nedodrží stanovený čas, pracovník liehovaru je oprávnený neprijať kvas k páleniu, pretože by tým došlo k časovému posunu pri nasledujúcich pestovateľoch. Pracovník pálenice je taktiež oprávnený neprijať kvas, ktorý je zamrznutý. Pestovateľ 3 – 4 dni pred stanoveným termínom pálenia telefonicky alebo osobne potvrdí platnosť termínu.
  (2)Ak príde k nepredvídateľnej poruche destilačného zariadenia, výpadku el. energie a podobne, služba destilácie sa zaradí na najbližší voľný termín.
 9. (1)Vyrobený destilát je pestovateľ povinný najneskôr do desiatich dní prevziať a pri odbere zaplatiť cenu služby podľa cenníka prevádzkovateľa spolu so spotrebnou daňou z liehu, o čom mu vydá potvrdenie- vyskladňovací list. Ak v uvedenej lehote pestovateľ vyrobený destilát neprevezme, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť colnému úradu a s destilátom bude naložené v súlade so zákonom.
  (2)Pestovateľ je povinný odobrať vyrobený destilát do svojich nádob, pretože prevádzkovateľ tieto nezabezpečuje a svojim podpisom potvrdiť prevzatie destilátu. Vypálený destilát nesmie byť predmetom predaja.
  (3) Pestovateľ je povinný prevziať nádoby, v ktorých sa nachádzal kvas, najneskôr do 10 dní od spracovania kvasu. V inom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné straty kvasných nádov.
 10. Pracovníci pestovateľskej pálenice sú povinní používať osobné ochranné prostriedky a príslušné pracovné pomôcky. Ďalej sú povinní udržiavať čistotu a poriadok. Dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce a ochrane zdravia, protipožiarne predpisy, hygienické predpisy a predpisy vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Prevádzkovateľ zabezpečuje pre účely priameho požitia zákazníkov čistú a hygienicky nezávadnú pitnú vodu.
 11. Pestovateľ má nárok na reklamáciu destilátu ihneď po zistení nedostatku v pálenici. Po prevzatí destilátu stráca pestovateľ nárok na reklamáciu. 12. Porušovanie tohto prevádzkového poriadku pestovateľmi a inými osobami, má za následok ich vykázanie z priestorov pálenice.

V Pezinku, dňa 7.7.2017 Ing. Lucia Kozárová (konateľ spoločnosti)